Αποδοχ των ρων Χρσης: χοντας πρσβαση και κνοντας χρση του παρντος δικτυακο τπου, συμφωνετε τι οι ακλουθοι ροι Χρσης εναι δεσμευτικο, πως και λοι οι ροι και προποθσεις που περιχονται και/ αναφρονται στο παρν συμπληρωματικο ροι και προποθσεις που ορζονται στον παρντα δικτυακ τπο και λοι αυτο οι ροι θεωρονται αποδεκτο απ εσς. Εν ΔΕΝ συμφωνετε με λους τους παρντες ρους Χρσης, ΔΕΝ πρπει να κνετε χρση του δικτυακο τπου. Εν δεν συμφωνετε με συμπληρωματικος ειδικος ρους που εφαρμζονται σε συγκεκριμνο Περιεχμενο (ως ορζεται κατωτρω) σε συγκεκριμνες συναλλαγς που συνπτονται μσω του παρντος δικτυακο τπου, ττε ΔΕΝ πρπει να κνετε χρση μρους του δικτυακο τπου με αυτ το Περιεχμενο μσω του οποου αυτς οι συναλλαγς ενδχεται να συναφθον και δεν πρπει να χρησιμοποιετε αυτ το Περιεχμενο να συνπτετε αυτς τις συναλλαγς.

Οι παρντες ροι Χρσης ενδχεται να τροποποιηθον απ την I. Γρατσας Α.Ε.Β.Ε. οποιαδποτε χρονικ στιγμ. Οι τροποποιημνοι ροι Χρσης θα τεθον σε ισχ απ τη δημοσευσ τους στον παρντα δικτυακ τπο. Ελγχετε τους ρους Χρσης που δημοσιεονται στο δικτυακ τπο τακτικ, στε να χετε γνση λων των ρων που διπουν τη χρση του δικτυακο τπου. Επσης, ειδικτεροι ροι και προποθσεις ενδχεται να εφαρμζονται σε συγκεκριμνο περιεχμενο, υπηρεσες πληροφορες που περιχονται διατθενται μσω του παρντος δικτυακο τπου σε συναλλαγς που συνπτονται μσω του δικτυακο τπου. Οι ειδικο αυτο ροι ενδχεται να συμπληρνουν τους παρντες ρους Χρσης , που και μνο ταν το περιεχμενο ο σκοπς των ειδικν ρων δεν συμππτει με τους ρους που περιχονται στους παρντες ρους Χρσης, οι ειδικο ροι θα αντικαθιστον τους παρντες ρους Χρσης.

Η Ι. Γρατσας Α.Ε.Β.Ε. επιφυλσσεται του δικαιματος να επιφρει αλλαγς αναθεωρσεις σε σχση με/στο Περιεχμενο του δικτυακο τπου στη μορφ του οποιαδποτε χρονικ στιγμ χωρς ειδοποηση. Η Ι. Γρατσας Α.Ε.Β.Ε. επιφυλσσεται του δικαιματος να διακψει περιορσει την πρσβαση στο δικτυακ τπο για οποιοδποτε λγο κατ την αποκλειστικ διακριτικ ευχρει της.

Παρ την επιμλεια που επεδεχθη για τη διασφλιση της ακρβειας των πληροφοριν στον παρντα δικτυακ τπο, η Ι. Γρατσας Α.Ε.Β.Ε. δεν αναλαμβνει καμα ευθνη επ'αυτο. ΠΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ '"ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". Η Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Η' ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η' ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Η' ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η' Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Η' ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΗΘΙΚΗ, ΕΥΛΟΓΗ Η' ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΕΣΟΔΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η' ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, Η' ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η' ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η' ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ, Η' ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Το λογισμικ που διατθεται για να "κατεβσετε" στοιχεα απ μσω του παρντος δικτυακο τπου παραχωρεται με δεια χρσης υποκεμενο στους ρους της ισχουσας σμβασης δειας χρσης. Εκτς απ τα οριζμενα στην ισχουσα σμβαση δειας χρσης, το λογισμικ διατθεται για χρση αποκλειστικ απ τελικος χρστες και περαιτρω αντιγραφ, αναπαραγωγ και αναδιανομ του απαγορεεται ρητς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΡΗΤΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΡΗΤΗ Η' ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η' ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Οι παρντες ροι Χρσης θα διπονται και θα ερμηνεονται σμφωνα με την Ελληνικ νομοθεσα, χωρς να λαμβνουν υπψη τις αρχς της σχετικ με τη σγκρουση δικαων. Συμφωνετε στην παρξη αποκλειστικς δικαιοδοσας των δικαστηρων της Αθνας για οποιαδποτε αξωση βση αγωγς που προκπτει χει σχση με τους παρντες ρους Χρσης τον παρντα δικτυακ τπο, υπ την προπθεση τι η αποκλειστικτητα αυτ ισχει για νομικς πρξεις που ξεκιν εγερει η Ι. Γρατσας Α.Ε.Β.Ε.

Προσωπικς πληροφορες που παρχονται συγκεντρνονται μσω σε σχση με τον παρντα δικτυακ τπο θα χρησιμοποιονται αποκλειστικ σμφωνα με την Πολιτικ περ Ιδιωτικτητας της Ι. Γρατσας Α.Ε.Β.Ε.